En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer que gestiona la borsa de treball i l’enviament de correus informatius responsabilitat de l’Ajuntament de Calafell, i seu  a Plaça Catalunya, 1 de 43820 Calafell (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i poder remetre informació al respecte de les accions dutes a termes vers l’ocupació i cerca de treball. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que vostè no ens indiqui el contrari. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  Plaça Catalunya, 1 de 43820 Calafell (Tarragona) o treball@calafell.org

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes al respecte del tractament de dades posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dades@calafell.org